Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương (được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Khoa học và Công nghệ địa phương) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực, ứng dụng Khoa học và Công nghệ ở địa phương.

Thông tin chi tiết: 

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website