In bài này 

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2217/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015;

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2015 để các tổ chức, cá nhân biết (Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng đăng tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo.