feed-image

 

Thông báo

Thông báo việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHC&N cấp Quốc gia năm 2015 (theo Quyết định 2215/QĐ-BKHCN)

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học v& ...

Thông báo Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14/8/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 2088/QĐ-BKHCN Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với một số đơn vị  trực thuộc Bộ Khoa học v& ...

Thông báo về việc hướng dẫn vướng mắc liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày 14/2/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 184/TĐC-HCHQ gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố; Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Hiệp hội Gas Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hướng dẫn ...

Thông báo Kết quả phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện từ Quỹ Khoa học và Công nghệ quốc gia 2014

Ngày 18/02/2014, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia đã phê duyệt danh mục 20 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do các doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ phát ...

Thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 03/3/2014)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thông báo Danh sách các tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ KHCN (cập nhật đến ngày 03/3/2014). ...

Thông báo Điều kiện tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, cơ ...

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website