Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/52014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CNcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcvà Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT- BKHCN nêu trên.

2. Hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2015, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 14 tháng 10 năm 2015.

Danh mục nhiệm vụ tại http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_viec_giao_truc_tiep_to_chuc_chu_tri_va_ca_nhan_chu_nhiem_thuc_hien_nhiem_vu_KHCN_cap_Quoc_gia_nam_2015/

 

Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website