Ngày 31/5/2016 tại thành phố Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học "Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững".
Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo, văn hóa, quản lý di sản, du lịch và kỹ thuật bảo quản gỗ (mộc bản); Các nhà quản lý văn hóa ở Trung ương: Văn phòng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia; Các cơ quan quản lý và chuyên môn của tỉnh Bắc Giang như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở KH&CN; Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý Di tích tỉnh; Phòng Quản lý Di sản; Phòng Quản lý Du lịch; Đại diện UBND huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, phòng VHTT huyện Yên Dũng và huyện Việt Yên; UBND xã Tiên Sơn và xã Trí Yên; Các Sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và Bổ Đà; và một số cơ quan truyền thông ở Trung ương và tỉnh Bắc Giang.


Thông qua Hội thảo, các đề tài nghiên cứu KH&CN cấp quốc gia được Bộ KH&CN phê duyệt từ năm 2014 về bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang giới thiệu các kết quả nghiên cứu bước đầu về giá trị nhiều mặt của Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà; hiện trạng bảo quản về mặt cơ lý hóa; định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, mô hình quản lý di sản gắn với phát triển du lịch. Hội thảo đã thống nhất:
- Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà có những giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hóa và tôn giáo, cần tiếp tục được nhận diện một cách sâu sắc hơn nữa nhằm giáo dục lịch sử, văn hóa và đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh các giá trị tự thân này, Mộc bản có những giá trị phái sinh, đó là các giá trị phục vụ sự phát triển trong bối cảnh di sản được coi là một nguồn lực phát triển. 
- Mộc bản tại hai ngôi chùa hiện đang được bảo quản trong những điều kiện khí hậu không thuận lợi, đòi hỏi phải có những kiểm soát tốt về nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về quy trình bảo quản, kho bảo quản, sắp xếp, phân loại... nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất chống lại sự xâm hại của côn trùng, mối mọt, có các giải pháp hạn chế sự suy thoái của gỗ theo thời gian. Định hướng chung của bảo quản Mộc bản là bảo quản tại chỗ, tận dụng tối đa các phương thức bảo quản truyền thống kết hợp với các phương pháp bảo quản hiện đại phù hợp.
- Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị Mộc bản là dựa trên những nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng và bảo tồn kế thừa, phát triển; phù hợp với loại hình di sản văn (văn tự cổ, có tính bác học, vật liệu gỗ), gắn Mộc bản với di tích, giữa di tích với cảnh quan và cộng đồng; sự vào cuộc của các bên liên quan trên cơ sở phát triển thể chế phù hợp và chia sẻ lợi ích của các bên liên quan; có tầm nhìn, lựa chọn các ưu tiên và xác lập các điều kiện cho quá trình bảo tồn và phát huy di sản Mộc bản. 
- Xác lập mô hình quản lý di sản và thử nghiệm mô hình trong thực tiễn là một nhiệm vụ trong năm 2016 và 2017, với các nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu, nội dung và phương thức quản lý phù hợp, có sự đồng thuận của các bên liên quan. Phát triển sản phẩm du lịch phù hợp trên giá trị của Mộc bản và di tích, nâng cao năng lực quản trị của cộng đồng sẽ là các hoạt động phải thực hiện của các đề tài tại thực địa.
Hội thảo cho thấy năng lực phối hợp cao của cụm đề tài độc lập cấp nhà nước về Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, góp phần vào sự thành công của cụm đề tài này./. 


Hình ảnh hoạt động

Văn bản mới

Liên kết website